Retningslinjer for Senter for Internasjonal Helse

Vedtatt i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet den 27.01.2016. Oppdatert etter vedtak om navneendring for fakultetet i universitetsstyremøte 69/17 1. juni 2017

Senter for internasjonal helse (SIH) er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er et anerkjent forsknings- og kompetansesenter innen global helse både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har vært forankret i universitetets faglige strategier rettet mot global- og utviklingsrelatert forskning siden oppstarten i 1988.

1. Senterets visjon

Senterets arbeid med forskning og undervisning i internasjonal helse skal gi bedre helse for verdens fattige befolkninger.

2. Senterets formål

Senteret skal være universitetets spydspiss og knutepunkt for helsefaglig forskning, forskerutdanning og -undervisning med særlig betydning for verdens fattige befolkninger. Senteret skal legge til rette for og koordinere aktiviteter som universitetet og/eller fakulteter finner naturlig å legge til senteret.

3. Senterets oppgaver

Senterets hovedoppgaver er å:

 • Initiere, drive og koordinere helsefaglig forskning og -undervisning som har særlig betydning for verdens fattige befolkninger.

 • Drive forskning, undervisning, forskerutdanning og lederutvikling i partnerskap med institusjoner i lav- og mellominntektsland, og bidra til institusjonsbygging hos partnerne.

 • Fungere som debattforum for globale helsespørsmål gjennom seminarer, konferanser o.l.

Disse oppgavene skal løses i samarbeid med institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen, samt nære samarbeidspartnere som for eksempel Haukeland Universitetssykehus, Christian Michelsens Institutt, Uni Research og Høgskolen i Bergen.

4. Senterets organisatoriske plassering, organer og ledelse

Senteret er organisatorisk plassert ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Det medisinske fakultet (MED).

Senteret skal ha:

 • Tilsatt leder (tittel: Senterleder) og stedfortreder. Senterleder tilsettes av fakultetsstyret. Stedfortreder foreslås av senterleder, og oppnevnes av instituttleder.

 • En styringsgruppe

 • Et strategisk fagråd

 • Faglige ansatte fra universitetets institutter som er lokalisert enten på senteret eller på instituttene

 • Administrativ bemanning.

Senterleder

Senteret ledes av senterleder som har faglig og administrativt ansvar for virksomheten ved SIH, herunder strategisk utvikling av senteret og daglig ledelse.

Senterleder skal ha det daglige personalansvaret for de vitenskapelig ansatte som fysisk er lokalisert på senteret i sin hovedstilling. Det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte ligger hos respektiv instituttleder (se pkt. 5 Senterets bemanning). Senterleder skal ha ansvar for senterets prosjektportefølje og økonomi.

Forvaltningsmessig rapporterer senterleder i linje til instituttleder ved IGS.

Faglig og strategisk rapporterer senterleder til styringsgruppen for senteret.

Styringsgruppe

SIH skal ha en styringsgruppe, bestående av instituttlederne ved MOF og en representant fra dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB og andre samarbeidspartnere. Styringsgruppen og dens leder nedsettes av fakultetsstyret. Instituttleder ved IGS kan ikke være leder for styringsgruppen. Senterleder legger fram saker for styringsgruppen og fører referat fra møtene.

Styringsgruppens oppgaver:

 • Støtte og stimulere til at SIH utfører sine hovedoppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene.

 • Fatte rådgivende beslutninger som gjør at SIH utfører sine oppgaver som koordinator og initiativtaker for forskning og undervisning innen helsefagene av særlig betydning for verdens fattige land.

 • Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, prinsipielle spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom SIH og andre enheter.

 • Holde oppsyn med faglig resultatutvikling ved senteret og tilse at aktiviteten på tvers av instituttene er tilfredsstillende.

 • Behandle senterets innspill til forskings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene.

 • Informere om relevante prosjekter ved MOF/UiB som naturlig faller inn under virksomheten ved SIH, samt stimulere til at disse forankres og synligjøres ved SIH.

 • Overvåke senteret økonomiske situasjon og sikre en forsvarlig drift av senteret.

 • Behandle senterets innspill til neste års budsjettforslag.

 • Foreslå leder av Programutvalg for undervisning (PU) i Internasjonal helse.

Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års budsjettforslag, og i november for å kunne gi innspill til forskings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene. Fagrådet skal delta på ett av styringsgruppens møter.

Strategisk fagråd

Fagrådet skal oppnevnes av MOF og bestå av seks personer, fire personer fra faglige institusjoner utenfor Universitetet i Bergen hvorav to utenfor Norge, en representant fra rektoratet og en representant fra SIH. Styringsgruppen vedtar dagsorden for fagrådets møter etter framlegg fra senterleder. Senterleder innkaller til og leder møtene i fagrådet. Det skal avholdes ett rådsmøte årlig og fortrinnsvis samtidig/ parallelt med Styringsgruppens møte i mai.

En oppsummering fra fagrådets drøftinger gjøres tilgjengelig for styringsgruppen forventes å benytte denne i sitt arbeid. Styringsgruppens medlemmer skal ha anledning til å delta som observatører i fagrådets møter.

Rådets oppgaver:

Fagrådet er et rådgivende organ for senteret i saker som vedrører hovedlinjene for senterets faglige strategi og virksomhet, og skal legge vekt på å styrke det institusjonelle nettverket rundt SIH.

Fagrådet skal behandle og avgi uttalelse i saker som angår:

 • Langsiktig planlegging og innretning av den faglige virksomheten (forskning, forskerutdanning og annen utdanning ved senteret, samt formidling).

 • Strategisk nettverksbygging.

5. Senterets bemanning

Senterets bemanning kan bestå av:

 • vitenskapelige personale som gjennom arbeidsavtalen sin er tilknyttet senteret i en stillingsprosent og/eller har avtale om å være lokalisert på senteret

 • vitenskapelig personale som formelt har forankret prosjektene sine ved SIH, utfører undervisning/veiledning og deltar i forskerskolen, men som er lokalisert ved et av instituttene.

 • administrativt ansatte som er tilknyttet senteret og/eller har avtale om å være lokalisert på senteret.

Senterets administrative ansatte arbeider i et fellesskap med de administrativt ansatte på IGS. Administrasjonssjefen ved IGS har det formelle personalansvaret for senterets administrative ansatte, mens senterleder har ansvar for daglig arbeidsledelse. Senteret mottar administrative tjenester av IGS, og administrasjonssjefen koordinerer arbeidsoppgavene ved senteret i samarbeid med senterleder.

6. Evaluering

Retningslinjene evalueres av senterleder og styringsgruppen etter 2 år. Evalueringen presenteres for fakultetsstyret.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

19. juni 2017 08:12:07

Mindre redaksjonelle endringer

Arne R. Ramslien

25. april 2016 11:12:50

Mindre redaksjonelle endringer

Maud Lauvstad Hansen

25. april 2016 11:11:16

Mindre redaksjonelle endringer

Maud Lauvstad Hansen

25. april 2016 11:09:18

Oppdatert med nye retningslinjer, vedtatt 27.01.16

Maud Lauvstad Hansen

25. april 2016 11:05:50

Oppdatert med nye retningslinjer, vedtatt 27.01.16

Maud Lauvstad Hansen

25. april 2016 11:04:28

Oppdatert med nye retningslinjer, vedtatt 27.01.16

Maud Lauvstad Hansen

06. april 2011 09:11:53

Import

Bente Krossøy

08. november 2009 19:21:27

Import

Administrator User