Regler for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtatt av Det akademiske kollegium 29.05.97, sist endret i møte i Universitetsstyret 28.05.14.

1. Senterets formål

Senter for kvinne- og kjønnsforskning skal ha som mål å initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innen ulike fagområder og skal være et faglig tilbud både for etablerte forskere samt stipendiater og postdoktorer ved Universitetet i Bergen. Aktivitetene skal ha en tverrfaglig karakter og senteret skal ha et særlig ansvar for kjønnsteoretisk utvikling. Senteret skal være et møtested for ulike teoriretninger innenfor kjønnsforskning og kjønnspolitikk, samtidig som det skal være rom for mer empirisk rettede prosjekter. Det faglige miljøet skal være preget av mangfold, åpenhet og debatt. Senteret skal ha en pådrivende funksjon internt på UiB og være en aktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal også ha som formål, i samarbeid med fakultetene, å initiere utvikling av undervisningstilbud innenfor området. Fast vitenskapelige ansatte tilknyttet senteret skal ha undervisningsoppgaver innenfor senterets ansvarsområder.

2. Senterets organer og ledelse

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er administrativt lagt til Det humanistiske fakultet. Senteret har:

 • et styre

 • en styreleder

 • en faglig leder

 • et senterråd

Styret/styrets leder
Styret oppnevnes av Universitetsstyret, og har følgende sammensetning:
 • Fire vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Disse bør ha kompetanse og interesse innen relevante områder. En av disse fire oppnevnes som styrets leder.

 • To studentrepresentanter. Én av studentrepresentantene rekrutteres fra bachelorprogrammet i kjønnsstudier.

 • En felles representant for gruppe A, B og C.

 • alle med personlige vararepresentanter.

Styret har, som senterets øverste organ, det samlede ansvaret for virksomheten ved senteret, herunder:

 • at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og drives i samsvar med de overordnede retningslinjene som fastsettes av universitetets ledelse og andre overordnede myndigheter. Styret bør spesielt sikre at senterets interfakultære rolle blir ivaretatt

 • at virksomheten drives i samsvar med de lover, forskrifter og andre regler som gjelder

 • at senterets økonomiske ressurser blir disponert etter forutsetningene som er fastsatt i tildelingen og i andre bindende vedtak

 • at senterets virksomhet drives på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte

 • at det hvert år avgis årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten

 • at det hvert år legges fram forslag til budsjett for kommende år

Vitenskapelige tilsatte foreslås av fakultetene i fellesskap, mens studentrepresentantene foreslås av Studentparlamentet. De ansattes representant i styret velges av senterrådet. Likestillingslovens § 21 om kjønnssammensetning skal være oppfylt for hver av de to gruppene vitenskapelig tilsatte og studenter.
Medlemmer fra gruppen fast vitenskapelig tilsatte oppnevnes for en periode som samsvarer med universitetets ordinære valgperioder. Studentene oppnevnes for ett år. De ansattes representant oppnevnes for to år.
Styrets leder oppnevnes av Universitetsstyret blant gruppen av vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Styret selv oppnevner blant sine øvrige medlemmer en nestleder. Styrets leder avgjør saker i den utstrekning disse ikke kan utsettes til styret eller arbeidsutvalget kan komme sammen i møte. Styrets leder kan også avgjøre løpende saker som ikke anses viktig nok til at ekstraordinært møte innkalles.
Faglig leder
Leder skal ha vitenskapelig kompetanse, normalt på professornivå. Leder tilsettes av Universitetsstyret etter innstilling fra styret ved Det humanistiske fakultet. Senterets styre skal avgi uttalelse før tilsetting finner sted. Faglig leder møter i styret og arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett. Faglig leder er ansvarlig for at senterets virksomhet har en forsvarlig faglig forankring, er saksforbereder for senterets styre, arbeidsutvalget og styreleder, og har anvisningsrett for de budsjettmidler som blir stilt til rådighet.
Faglig leder har personalansvar for faglige og administrative stillinger tilknyttet senteret.

Senterråd
Senteret har et senterråd. De som er tilsatt eller har arbeidsplass ved senteret, har møte- og stemmerett. Rådet skal sammenkalles minst to ganger i semesteret og ledes av faglig leder. Rådet skal ha forslagsrett overfor senterstyret. Rådet kan gi råd til faglig leder, uttale seg om planer for senteret og forhold ved arbeidsmiljøet, samt andre forhold ved senterets virksomhet som det finner grunn til å ta opp.

3. Forskere

Faglig tilsatte beholder sitt tilsettingsforhold ved et institutt i den perioden de har sitt arbeidssted ved senteret. Forskere kan gis kontorplass for en viss periode på nærmere vilkår fastsatt av styret. Dette kan bl.a. være aktuelt under forskningstermin.

4. Senterets oppgaver

Senterets oppgaver omfatter:

 • initiering, koordinering og gjennomføring av kvinne- og kjønnsrelatert forskning innen ulike fagområder

 • samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud og integrering av kvinne- og kjønnsforskning i fagstudiene

 • informasjons- og kontaktvirksomhet internt på universitetet, i forhold til samarbeidspartnere og det nasjonale miljø, samt fungere som møtested for kjønnsforskning

 • eksternt finansiert/oppdragsforskning

5. Senterets økonomi

Senteret finansieres ved en grunnbevilgning fra Universitetet i Bergen ved Det humanistiske fakultet, av enkeltfakulteter i forbindelse med frikjøps-ordninger, prosjekt eller særskilte avtaler, og ved ekstern finansiering. For å sikre senterets økonomiske basis og autonomi, kan Universitetsstyret i tillegg bevilge midler direkte til senteret.

6. Stemmekrets

Tilsatte og engasjerte ved senteret har stemmerett ved Det humanistiske fakultet. Unntatt er tilsatte og engasjerte som har stemmerett ved andre fakultet.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

04. november 2014 10:14:08

Endret i tråd med vedtak i Universitetstyret 28.05.14

Maud Lauvstad Hansen

15. november 2013 11:44:53

Endret i tråd med vedtak i Universitetstyret 26.09.13 og beslutningsnotat 15.10.13.

Maud Lauvstad Hansen

11. november 2013 11:12:19

Endret i tråd med vedtak i Universitetstyret 26.09.13 og beslutningsnotat 15.10.13.

Maud Lauvstad Hansen

26. oktober 2011 12:28:16

Sist endret i møte i Universitetsstyret 20.10.2011.

Bente Krossøy

06. april 2011 09:12:50

Import

Bente Krossøy

08. november 2009 19:22:15

Import

Administrator User