Permanente vedtekter for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret

Vedtatt av universitetsstyret 26.09.2013 og 24.10.2013

  1. Senteret opprettes av Universitetet i Bergen.

2. Senteret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret oppnevnes av Universitetsstyret og rapporterer til dette. Universitet i Bergen innhenter forslag fra partnerinstitusjonene om styremedlemmene og varamedlemmene.

3. Det føres protokoll over saker som er til behandling i styret. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Styret skal ha møte etter behov, men minst en gang hvert halvår.

4. Styret gis følgende sammensetting:
• Ekstern styreleder oppnevnt i samråd med partnerne
• Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra UiB
• Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Havforskningsinstituttet
• Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Nansensenteret
• Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Uni Research AS
• Styrets leder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år.
5. Styret gis følgende oppgaver:
• Å påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte bevilgninger og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og instrukser
• Å godkjenne faglig strategi, planer, samarbeidsavtaler og større investeringer etter forslag fra senterets daglige ledelse, samt å overvåke resultatene i forhold til disse. Som del av dette å godkjenne rammer for kjøp av forskningstjenester fra partnerinstitusjonene
• Å vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare på revisjonsantegnelser i prinsipielle spørsmål på fullmakt fra Universitetsstyret
• Å avgi årsberetning for foregående år innen utgangen av mars måned
• Å vedta organiseringen av virksomheten etter forslag fra senterets ledelse
• Å innstille overfor Universitetsstyret om ansettelse av daglig leder
• Å utpeke medlemmene av et vitenskapelig råd (Scientific Advisory Committee) for senteret. Medlemmene av SAC skal komme fra eksterne institusjoner. Rådet møtes én gang årlig. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som rådgivere for virksomheten.
6. Om senterleders oppgaver
• Å disponere budsjettet gitt i det årlige tildelingsbrevet etter vedtak i universitetsstyret og senterstyrets prioriteringer
• Å foreta innstilling, i samråd med instituttleder, i vitenskapelige stillinger som stipendiater og postdoktorer som blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning eller av egenandel fra UiB.
• Å foreta innstilling, i samråd med instituttleder, i administrative og tekniske stillinger som blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning eller fra egenandel fra UiB, for tilsetting i universitetets ordinære tilsettingsråd

Dato

Kommentar

Lagt inn av

11. november 2013 12:51:10

Lagt til vedtekter vedtatt av Universitetsstyret.

Maud Lauvstad Hansen

11. november 2013 10:55:47

Lagt til vedtekter vedtatt av Universitetsstyret.

Maud Lauvstad Hansen