Vedtekter for Universitetsmuseet i Bergen

Vedtatt av universitetsstyret 24.09.14.

1. Virkeområde

Vedtektene gjelder for virksomheten ved Universitetsmuseet i Bergen.

Vedtektene gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, sentrale og lokale avtaler, samt interne regelverk ved UiB som «Personalreglement for Universitetet i Bergen» og «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger».

2. Formål

Gjennom sine naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger, gjennom forskning, forvaltning og formidling skal Universitetsmuseet i Bergen skape og formidle kunnskap, opplevelser og innsikter som er viktige for menneskers livskvalitet.

Universitetsmuseet skal ivareta sitt samfunnsoppdrag og bidra til oppfyllelse av målene til Universitetet i Bergen:

 • Gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå å synliggjøre UiB som et forskningsuniversitet og yte et vesentlig bidrag til samfunnsdebatten.

 • Gjennom innsamling og lovpålagt utgravningsvirksomhet å bidra til bevaring og forståelse av norsk og global kultur og natur.

 • Gjennom høy kvalitet på samlingsforvaltningen å utvikle og bevare samlingene best mulig i et langtidsperspektiv og sette dem i stand for forsknings- og formidlingsformål.

 • Gjennom å utnytte mulighetene i alle medier og formater fullt ut å få til en formidling som inviterer til dialog, som i seg selv er et forskningsbidrag, og som gir kunnskap og opplevelse for folk flest.

 • Gjennom deltakelse i undervisningen ved UiB å aktivere ansattes særkompetanse til gagn for studenter og rekruttering, og bidra til å tydeliggjøre samlingenes relevans for de kunnskapsfeltene de betjener.

Universitetsmuseet i Bergen skal være en god arbeidsplass der ansatte trives og får utvikle seg.

3. Museumsstyret

3.1 Museumsstyrets sammensetning

Styret består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning:

a) fast tilsatte i utdannings- og forskerstilling (2)
b) midlertidig tilsatte i utdannings- og forskerstilling (1)
c) tilsatte i tekniske og administrative stillinger (1)
d) studenter 2 samt tre eksterne medlemmer, hvorav minst én er universitetsekstern (5)

Medlemmene i gruppe a, b og c velges av og blant museets ansatte og det skal sikres at både avdeling for kulturhistorie og avdeling for naturhistorie er representert i styret. De øvrige styremedlemmene oppnevnes av Universitetsstyret. De to studentrepresentantene oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet. Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

3.2 Museumsstyrets myndighet

Museumsstyret har det overordnede ansvaret for at museet ledes i samsvar med sitt formål og for at dets virksomhet har god faglig og fagetisk standard.

Museumsstyret har myndighet etter delegasjon fra Universitetsstyret. Det vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak i Universitetsstyret.

Styret gir melding til Universitetsstyret om museets virksomhet, på den måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om museets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved museet og status for samlingene. Styret legger frem forslag til budsjett for kommende år til universitetsledelsen.

Museumsstyret kan delegere myndighet til museumsdirektøren og til organer og utvalg innenfor museet, men skal selv ansette ledere for grunnenhet og faste vitenskapelige stillinger, samt behandle og avgjøre saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. Styret gir uttalelse til Universitetsstyret ved ansettelse av museumsdirektør.

3.3 Styremøter

Museumsstyret skal behandle saker i møter, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker mv ut fra museumsstyrets myndighetsområde. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta museumsstyrets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.

Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Styremedlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. Museumstyrets møter holdes for åpne dører, med mindre museumsstyret selv vedtar at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

Det skal føres protokoll for museumsstyret.

3.4 Vedtaksførhet og flertallskrav

Museumsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, hvis ikke annet er fastsatt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

3.5 Ansettelse i museumsstyret

3.5.1 Ansettelse av leder for grunnenhet

Museumsstyret oppnevner et eget innstillingsutvalg. Innstilling til stilling som leder for grunnenhet foretas av dette innstillingsutvalg med museumsdirektøren som leder og fire medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene (Tj.m.org) og ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle avdelingsrådet.

Ansettelse av leder for grunnenhet skjer i museumsstyret på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som leder for grunnenhet i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

3.5.2 Ansettelse i faste vitenskapelige stillinger

Ansettelse i faste stillinger som førsteamanuensis og professor skjer i museumsstyret. Ansettelser skjer iht. til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB».

4. Ansettelse i ansettelsesutvalg

4.1 Ansettelsesutvalgets sammensetning

Museumsdirektøren er leder av ansettelsesutvalget.

Lederne for grunnenhetene er medlemmer av ansettelsesutvalget. Leder for grunnenhet som har utøvd innstillingsmyndighet i en sak, fratrer ansettelsesutvalget under behandlingen av saken.

Museumsstyret oppnevner ett medlem i ansettelsesutvalget etter forslag fra de ansattes tjenesteorganisasjoner, og studentene ett medlem etter forslag fra studentparlamentet.

Varamedlem for museumsdirektøren er nestlederen i museumsstyret. De personlige varamedlemmene for de øvrige styremedlemmer er varamedlemmer i ansettelsesutvalget.

Ansettelsesutvalget oppnevnes for fire år, studentenes representanter oppnevnes for ett år.

4.2 Ansettelsesutvalgets myndighetsområde

Ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet for midlertidige forsker- og rekrutteringsstillinger ved museets grunnenheter.

Ansettelser skjer iht. til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB».

Ansettelse av museumsdirektør foretas av universitetsstyret etter at museumsstyret har hatt anledning til å uttale seg.

Ansettelse i tekniske og administrative stillinger skjer iht. Personalreglementet for UiB.

5. Museumsdirektør

5.1 Museumsdirektørens stilling og ansvar

Museumsdirektøren ansettes av universitetsstyret i åremålsstilling etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

Museumsdirektøren er museets øverste faglige- og administrative leder. Direktøren har et særlig ansvar overfor museets styre å fremme og ivareta museumsfaglig og vitenskapelig kompetanse. Direktøren er sekretær for museumsstyret og skal forberede og gi tilrådning i de faglige og administrative saker som fremlegges. Gjennom lederne for grunnenhetene skal direktøren sikre faglig/administrativ ledelse i all virksomhet ved universitetsmuseet. Direktøren har rett til å delta i alle møter i alle museets enheter, råd og utvalg. Direktøren rapporterer til rektor.

Museumsdirektøren er ansvarlig for iverksetting av vedtak som treffes i museumsstyret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av museumsstyret. Direktøren skal påse at den samlete økonomi- og formuesforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til museumsstyret kan komme sammen i møte. Direktøren kan delegere ansvar innenfor sitt myndighetsområde.

Direktøren representerer museet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

5.2 Nestleder

Museumsdirektøren oppnevner en av avdelingssjefene som nestleder, og som sin stedfortreder.

5.3 Museumsdirektørens stab

Museumsdirektørens stab skal ivareta museets fellesfunksjoner innen økonomi, personal og HMS. I tillegg forestår staben driften av museets bygninger, i samarbeid med UiBs eiendomsavdeling som er utførende driftsansvarlig. Administrasjon av museumsvaktene og museumsbutikken hører under staben. For øvrig bistår staben direktøren til å gjennomføre det som er nødvendig av hensyn til drift av museet. Staben forutsettes å ha et nært samarbeid med og utføre støttefunksjoner for grunnenhetene..

Staben ledes av en administrasjonssjef.

6. Grunnenhetene ved museet og Formidlingsavdelingen

6.1 Avdeling for naturhistorie

6.1.1 Leder for grunnenhet

Lederen for grunnenheten har ansvaret for avdelingens virksomhet utøves i samsvar med delegert myndighet fra museumsstyret og med museumsdirektørens overordnede faglige og administrative ledelse.

Lederen for grunnenheten:

 • har personalansvar for de ansatte ved avdelingen

 • har innstillingsmyndighet ved ansettelse i forsker- og rekrutteringsstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved avdelingen

 • har ansvar for å følge opp mål for faglig utvikling, forskning, forskerutdanning, forvaltning og formidling

 • har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved avdelingen

 • skal sørge for at avdelingen har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av avdelingens virksomhet

 • ha ansvar for å etablere et drøftings- og informasjonsorgan ved avdelingen

Lederen for grunnenheten representerer avdelingen utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

6.1.2 Avdelingsråd

6.1.2.1 Rådets sammensetning

Rådet ledes av lederen for grunnenheten.

Lederne for seksjonene i avdelingen skal være medlemmer i rådet. I tillegg kan leder oppnevne ytterligere medlemmer ved behov.

6.1.2.2 Rådets oppgaver

Avdelingsrådet er et rådgivende organ i saker som vedrører hovedlinjene for avdelingens virksomhet eller som er av prinsipiell betydning for denne. Lederen for grunnenheten kan ellers be om rådets uttalelse i en hvilken som helst sak.

6.1.3 Seksjon for taksonomi og evolusjon

Seksjon for taksonomi og evolusjon har ansvar for forskning og formidling innenfor entomologi, evertebrater, vertebrater, kryptogam- og karplantesamling, samt å ivareta oppgavene fra innsamling til løpende bruk og bevaring av objekter innen de tilhørende samlingene.

6.1.4 Seksjon for paleobiologi og geologi

Seksjon for paleobiologi og geologi har ansvar for forskning og formidling innen osteologi, paleobotanikk og geologi, samt å ivareta oppgavene fra innsamling til løpende bruk og bevaring av objekter i de tilhørende samlingene.

6.1.5 Seksjon for Arboretet og de botaniske hagene

Seksjon for Arboretet og de botaniske hagene skal forvalte, forske på, formidle og drifte de levende samlingene i Musehagen, Botanisk hage og Arboretet.

Driften ved Arboretet på Milde må skje i samhandling med Stiftelsen det norske arboret (jfr. Samarbeidsavtalen Stiftelsen og UiB).

6.2 Avdeling for kulturhistorie

6.1.1 Leder for grunnenhet

Lederen for grunnenheten har ansvaret for avdelingens virksomhet utøves i samsvar med delegert myndighet fra museumsstyret og med museumsdirektørens overordnede faglige og administrative ledelse.

Lederen for grunnenheten:

 • har personalansvar for de ansatte ved avdelingen

 • har innstillingsmyndighet ved ansettelse i forsker- og rekrutteringsstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved avdelingen

 • har ansvar for å følge opp mål for faglig utvikling, forskning, forskerutdanning, forvaltning og formidling

 • har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved avdelingen

 • skal sørge for at avdelingen har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av avdelingens virksomhet

 • ha ansvar for å etablere et drøftings- og informasjonsorgan ved avdelingen

Lederen for grunnenheten representerer avdelingen utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

6.1.2 Avdelingsråd

6.1.2.1 Rådets sammensetning

Rådet ledes av lederen for grunnenheten.

Lederne for seksjonene i avdelingen skal være medlemmer i rådet. I tillegg kan leder oppnevne ytterligere medlemmer ved behov.

6.1.2.2 Rådets oppgaver

Avdelingsrådet er et rådgivende organ i saker som vedrører hovedlinjene for avdelingens virksomhet eller som er av prinsipiell betydning for denne. Lederen for grunnenheten kan ellers be om rådets uttalelse i en hvilken som helst sak.

6.2.3 Forskningsseksjon

Forskningsseksjonen har ansvar for å ivareta kulturhistorisk avdelings forsknings- og formidlingsstrategi, samt det vitenskapelige ansvaret for samlingene.

6.2.4 Samlingsseksjon

Samlingsseksjonen har ansvar for forvaltning og dokumentasjon av samlingene ved kulturhistorisk avdeling. Seksjonen har et særlig ansvar for den lovpålagte indre kulturminneforvaltning for arkeologisk materiale. Seksjonen har også ansvar for samlingenes tilvekst og skal bidra til å gjøre disse tilgjengelig for forskning og allmennhet, samt ivareta henvendelser vedrørende samlinger og evt. koordinering av disse.

6.2.5 Fornminneseksjon

Fornminneseksjonen har ansvar for å ivareta den ytre forvaltning av arkeologiske kulturminner i museets forvaltningsdistrikt, hjemlet i kulturminneloven med forskrifter (herunder den lovpålagte arkeologiske utgravningsvirksomhet). Seksjonen skal også bidra inn i forsknings- og formidlingsprosjekt ved museet. Forvaltningen av funnmateriale skjer i nært samarbeid med de andre seksjonene.

6.2.6 Konserveringsseksjon

Konserveringsseksjonen har ansvar for konservering og bevaring av eksisterende og nye samlinger. Seksjonen håndterer gjenstander i forhold til forsknings-, forvaltnings- og formidlingsoppdrag, innlån og utlån, samt magasin. Seksjonen utvikler, i samarbeid med de andre seksjonene, planer for samlingene når det gjelder formidling- og forvaltningsoppgaver, feltkonservering, magasinering, klima, samt transport og kurervirksomhet.

6.3 Formidlingsavdelingen

6.3.1 Avdelingssjef

Avdelingssjefen leder avdeling for formidling og er leder for Formidlingsforumet. Vedkommende har ansvar for å koordinere og gi støtte til formidlingstiltak initiert ved de andre avdelingene, både kultur og natur, samt seksjonene. Avdelingen kan også initiere formidlingsprosjekter, og skal sikre at museet selv er i stand til å sette opp egne produksjoner. Det forutsettes et aktivt og nært samarbeid med museets øvrige fagmiljøer, universitetet generelt og offentligheten. Avdelingssjefen er ansvarlig for å synliggjøre formidlingsvirksomheten i offentligheten og arbeide aktivt for å inngå eksterne samarbeidsprosjekter.
Vedkommende skal ha særlig fokus på å sikre, styrke og utvikle pedagogisk, museologisk og formidlingsfaglig kompetanse ved avdelingen og ved museet. Videre skal avdelingssjefen sikre at formidlingsprosjekter har tilstrekkelig premisser for gjennomføring på en god måte og bidra til at sentrale miljøer har en god kommunikasjon. Følge opp strategiplaner.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

06. mars 2015 13:20:58

Oppdatert med dato for vedtak i universitetsstyret.

Maud Lauvstad Hansen

23. februar 2015 12:42:16

Endret i tråd med vedtak fra Universitetsmuseets styremøte 11.06.15.

Maud Lauvstad Hansen

29. februar 2012 12:24:39

«Vedtekter for universitetsmuseet - Under revisjon».

Bente Krossøy

18. oktober 2011 15:43:30

Vedtak 60/2011 i styret om navneendring: Fra Bergen Museum til Universitetsmuseet i Bergen

Bente Krossøy

06. april 2011 09:04:34

Import

Bente Krossøy

28. januar 2011 11:34:26

Import

Bente Krossøy

08. november 2009 19:16:53

Import

Administrator User