Instruks for universitetsdirektøren

Fastsatt av universitetsstyret 29.3.2007, sist endret 20.2.2020, jf. sak nr 2019/23507

Universitetsdirektøren er ansvarlig overfor, og rapporterer til, universitetsstyret, jf. universitets- og høyskoleloven § 10-3, andre ledd. I saker som ikke kan utsettes til styret kan komme sammen, rapporterer universitetsdirektøren til rektor, jfr. universitets- og høyskoleloven § 10-2, første ledd bokstav b.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og forbereder og legger til rette for styrets arbeid. Prosess for arbeid med styresaker avtales med rektor. Styresakene utarbeides av universitetsledelsen eller ved ansvarlig administrativ avdeling. Universitetsdirektøren skal sørge for at det foreligger godt opplyste saker som grunnlag for styrets beslutninger. I saker som faller inn under institusjonens virksomhet slik denne er definert i universitets- og høyskoleloven § 1-3, skal universitetets faste sentrale faglige utvalg involveres i saksforberedelsene der dette er relevant. Disse ledes normal av en i rektoratet. Universitetsdirektøren sørger for nødvendig administrativ støtte. Det skal gå frem av saksforelegget dersom rektors syn avviker fra universitetsdirektørens tilråding til styret.

Universitetsdirektøren skal iverksette og følge opp vedtak fattet av universitetsstyret. Der disse faller under institusjonens virksomhet slik definert i universitets- og høyskoleloven § 10-3 og der det er formålstjenlig for iverksetting og oppfølging, skal universitetsdirektøren påse at rektoratet involveres i henhold til intern arbeidsfordeling i rektoratet.

Universitetet i Bergen har todelt ledelse, og universitetsdirektøren er den øverste leder for den samlede administrative virksomheten ved institusjonen. Rammene for denne fastsettes av styret, jf. universitets- og høyskoleloven § 10-3.

Universitetsdirektøren er ansvarlig for den samlede økonomi- og formuesforvaltning, og at denne skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Universitetsdirektøren utarbeider årlige budsjettforslag og langtidsbudsjetter i samråd med rektor, og fremmer disse for styret. Universitetsdirektøren holder rektor løpende orientert om institusjonens økonomi og forbereder kvartalsvise økonomirapporter til styret.

Universitetsdirektøren er ansvarlig for institusjonens personalpolitikk, og at denne iverksettes og utøves i tråd med styrets vedtak og myndigheters pålegg. Til dette ansvaret ligger også opplæring og kompetanseutvikling av ledere med personalansvar på alle nivå i organisasjonen, dialog med arbeidstakerorganisasjonene, forhandlinger og avtaler på personalfeltet.

Universitetsdirektøren er ansvarlig for forvaltningen av bygg og eiendom, og at denne skjer etter verdibevarende prinsipper og i henhold til institusjonens vedtatte klima- og miljømål. Likeledes er universitetsdirektøren ansvarlig for å utvikle bygg og eiendom slik at det understøtter institusjonens kjernevirksomhet slik definert i UHL §1-3.

Universitetsdirektøren er ansvarlig for institusjonens utøvelse av eierskap i de selskapene hvor universitetet representerer staten. Universitetsdirektøren skal se til at eierskap utøves i tråd med retningslinjer gitt for statlig eierskap, at eierskapet er i tråd med universitetets akademiske kjerneverdier, institusjonens formål og etiske standard.

Administrasjonen skal støtte opp om den faglige virksomheten ved universitetet, og universitetsdirektøren skal legge til rette for godt samspill og dialog med faglig ledelse på alle nivåer. Universitetsdirektøren skal i alminnelighet bistå, forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver. Som den øverste lederen for den administrative virksomheten ved UiB skal universitetsdirektøren rådføre seg med rektor i alle saker av betydning og holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i administrasjonen.

Universitetsdirektøren skal følge opp fakultetene og grunnenhetene som ledd i den løpende driften av universitetet, og for å forberede og gjennomføre beslutninger. I saker som er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde, rapporterer tilsatte dekaner til universitetsdirektøren. Har fakultetet valgt dekan, rapporterer fakultetsdirektøren direkte til universitetsdirektøren.

Universitetsstyret vedtar etter forslag fra rektor årlig resultatmål for universitetsdirektøren.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. oktober 2020 15:16:34

Import

Mona Viksøy

  1. januar 2011 11:08:40

Import

Bente Krossøy