Forretningsorden for universitetsstyret ved Universitetet i Bergen

Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.8.2017

§ 1: Virkeområde

Forretningsordenen gjelder for universitetsstyret ved Universitetet i Bergen.

§ 2: Styrets oppgaver, rektors fullmakt

Styret har ansvar for institusjonens virksomhet. Styrets oppgaver omfatter blant annet å trekke opp strategien, fastsette mål og resultatkrav, føre tilsyn med den daglige ledelse, fastsette UiBs interne organisering, avgi årsregnskap og legge fram forslag til budsjett, jf. uhl § 9-2.

Rektor har fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte og som ikke kan anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles, jf. uhl § 10-2 (1) bokstav b.

§ 3: Møteplan, møteinnkalling

Saker skal behandles i møte med mindre rektor finner at saken skal forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Møter avholdes i henhold til møteplanen som vedtas av styret.

Rektor, medlem av styret og universitetsdirektør kan kreve at styret sammenkalles.

Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. Innkalling med saksdokumenter skal normalt gjøres tilgjengelig for styret en uke før møtet. Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak.

§ 4: Møteplikt, forfall

Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Ved gyldig forfall skal det gis beskjed til sekretariatet slik at varamedlem kan innkalles.

Varamedlem skal tre inn fra og med den første saken som behandles i sin helhet etter at det faste medlemmets fratreden.

§ 5: Stemmeplikt, vedtaksførhet

Medlem av styret har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

§ 6: Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styret.

Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet. Styret tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til reglene i forvaltningsloven.

§ 7: Gjennomføring av møtet

Styremøtene ledes av rektor eller prorektor, som rektors stedfortreder.

Universitetsdirektør, styrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan fremme forslag til vedtak. Forslag til vedtak som vesentlig avviker fra forslaget i saksfremstillingen, gis skriftlig til styreleder.

Styret kan beslutte å holde prøveavstemning.

Stemmegivning ved valg, oppnevning og ansettelse skal skje skriftlig hvis et av de møtende styremedlemmer krever det.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i universitets- og høyskoleloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§ 8: Protokoll

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Av protokollen skal det fremgå når møtet ble holdt, hvem som var tilstede, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

Et styremedlem kan kreve å få protokollert en stemmeforklaring. Protokolltilførsel må varsles umiddelbart etter avstemning og bør leses opp for styret før møtet heves.

Protokollen sendes til møtende styremedlemmer og varamedlemmer til forhåndsgodkjenning. Endelig godkjenning av protokollen foretas i neste styremøte om ikke annet er bestemt.

§ 9: Møteoffentlighet, taushetsplikt

Styrets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører.

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:
- Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt
- Personalsaker om arbeidstakers stillingsforhold, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, suspensjon eller avskjed

Styret kan vedta å lukke møtet for behandling av enkeltsaker.

Styrets medlemmer er omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som styremedlem er over. Dersom en sak er behandlet i lukket møte skal styremedlemmene respektere forhandlingenes interne karakter.

Dato

Kommentar

Lagt inn av

  1. september 2017 10:37:10

Nytt punkt

Mona Viksøy

  1. september 2017 10:25:30

Nytt punkt

Mona Viksøy