Regelsamlingen ved UiB

Universitetets Regelsamling inneholder de mest relevante lovene og forskriftene for institusjonens virksomhet, i tillegg til overgripende reglement og retningslinjer fastsatt av Universitetsstyret eller godkjent av universitetsledelsen.
Slik er regelsamlingen et rammeverk for universitetet.

Styrings- og regeldokumentene skal være lett tilgjengelige og brukes i det daglige arbeidet ved universitetet.

Rutiner og prosedyrer som gjelder for fakultet og avdelinger er ikke med i Regelsamlingen.
Strukturen i regelsamlingen baserer seg hovedsakelig på hvordan universitetet organiserer sin virksomhet. Hierarkiet er videre tematisk organisert for å gjøre regelsamlingen mest mulig brukervennlig.

Det skal gå frem av selve dokumentet hvilken opprinnelse det har, hvem som har godkjent det og når det ble godkjent.

Det overordnede redaktøransvaret og systemeierskapet ligger ved universitetsdirektørens kontor. Revisjoner og oppdateringsarbeid koordineres herfra. Fagavdelinger har ansvar for at de delene av regelverket som gjelder egne fagområder blir oppdatert.

Kontaktpersoner for Regelsamlingen

Universitetsdirektørens kontor ved Kollegiesekretariatet har det overordnede ansvar for regelsamlingen (og for Del 1, samt oppdatering av 2.3 Formidling og 4.3 IKT ).
Hovedkontaktperson er:
arne.ramslien@uib.no- telefon 55 58 20 05
Forskningsadministrativ avdeling har ansvaret for regler vedrørende forskningsadministrasjon (Del 2.1).
Kontaktperson er:
Magnus.Holtermann@uib.no - telefon 55 58 49 89
Studieadministrativ avdeling har ansvaret for regler vedrørende studieadministrasjon (Del 2.2).
Kontaktperson er:
Ingvild.Greve@uib.no - telefon 55 58 91 48
Redigerer er:
Marit.Midtun@uib.no - telefon 55 58 21 41
HR-avdelingen har ansvaret for regler vedrørende personalforvaltning (Del 3.1) .
Kontaktpersoner er:
Kari.Lonoy@uib.no - telefon 55 58 32 82
Kathrine.Thorsen@uib.no - telefon 55 58 21 31
HR-avdelingen ved HMS-seksjon har ansvaret for regler vedrørende helse, miljø og sikkerhet (Del 3.2).
Kontaktpersoner er:
Runa.Jakhelln@uib.no - telefon 55 58 87 40
Olaug.Eiksund@uib.no - telefon 55 58 87 85
Økonomiavdelingen har ansvaret for regler vedrørende budsjettarbeidet og økonomiforvaltning (Del 4.1) .
Kontaktperson er:
Kirsti.Aaroen@uib.no - telefon 55 58 94 27
Redigerere er:
Anita.Vigstad@uib.no - telefon 55 58 49 58
Elisabeth.Valle@uib.no - telefon 55 58 27 83
Eiendomsavdelingen har ansvaret for regler vedrørende drifts- og eiendomsforvaltning (Del 4.2).
Kontaktperson er:
Agnethe.Larsen@uib.no - telefon 970 61 306

Dato

Kommentar

Lagt inn av

15. desember 2016 14:12:18

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Arne R. Ramslien

14. juli 2016 12:27:29

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

29. juni 2016 16:32:11

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Agnethe Erstad Larsen

03. mars 2016 14:26:42

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:25:48

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:24:37

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:23:25

Endringer i struktur (kontaktpersoner)

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:20:58

første import

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:20:26

første import

Maud Lauvstad Hansen

03. mars 2016 14:19:27

første import

Maud Lauvstad Hansen